Podmínky užití, právní informace a prohlášení o soukromí

Všeobecné podmínky užití portalu www.lavoro.cz

 1. Úvodní ustanovení

1.1 Italsko- česká smíšená obchodní a průmyslová komora, IČO: 26754665, se sídlem Husova 25, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, A 47974 , (dále jen „Camic“) vydává tyto podmínky užívání elektronického systému www.lavoro.cz provozovaného Camic pro účely prezentace nabídky pracovních příležitostí koncovým uživatelům – fyzickým osobám (dále jen “Uživatel”).

1.2 Tyto Všeobecné podmínky užití portálu www.lavoro.cz (dále jen „Podmínky“) jsou závazné pro všechny Uživatele.

2. Definice použitých pojmů

2.1. Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:
2.1.1 Elektronické systémy: internetové stránky Camic – www.camic.cz a www.lavoro.cz
2.1.2 Užívání Elektronických systémů: procházení, čtení a zápis do předem vymezených částí Elektronických systémů při využívání Služeb.
2.1.3 Uživatel: každá fyzická osoba, která používá Elektronické systémy na počítačové síti internet.
2.1.4 Účet: rozhraní, které vzniká na základě registrace Uživatele v Elektronickém systému, díky kterému má Uživatel možnost využívat dalších Služeb.
2.1.5 Profil: Sada osobních údajů, včetně jejich životopisu, dobrovolně poskytnuta Uživateli během jejich registrace, eventuálně doplněná o záznamy o aktivitě Uživatele v rámci Elektronických systémů.
2.1.6 Služby: veškeré služby aktuálně nabízené Camic Uživatelům v rámci konkrétního Elektronického systému (například zveřejnění Profilu pro okruh potenciálních zaměstnavatelů určených Camic, využívání vyhledávacích agentů k nalezení odpovídající pracovní nabídky podle zadaných kritérií, atd.).
2.1.7. Osobní údaje: jméno, příjmení, věk, adresa Uživatele, jeho životopis, informace o dosaženém vzdělání a profesionální praxi, telefonické a emailové spojení.

3. Informace o Uživatelích

3.1 Uživatelé jsou povinni při zaregistrování svého životopisu vyplnit pravdivé a bezchybné údaje o své osobě a takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani Camic. Zaregistrování životopisu Uživatele je dobrovolné a bezplatné. Životopisy uživatelů jsou ze strany Camic archivovány po dobu 12 měsíců pro případ, že jejich životopis bude naplňovat požadavky Camic a/nebo jejích členů a partnerů, kteří hledají vhodné zaměstnance.
3.2 Registrace a publikování osobních údajů na internetových stránkách (e-mailové adresy, jména, adresy) je dobrovolné.

4.Odpovědnost za obsah prezentovaných informací

4.1 Informace zveřejňované na internetových stránkách jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány. Camic nepřebírá odpovědnost za správnost a úplnost poskytovaných údajů ani informací uveřejněných v online inzerátech.
4.2 Aktivací odkazu na jiné internetové stránky opouští Uživatel stránku Camic. Internetové stránky aktivované pomocí odkazu nejsou kontrolovány a Camic nepřebírá odpovědnost za jejich obsah, případně za nabízené výrobky a služby.

5. Nakládání s prezentovanými informacemi

5.1 Camic si vyhrazuje právo odmítnout publikaci:

 • informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
 • informací se sexuálním podtextem;
 • informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění konkrétních formulářů;
 • informací o třetích osobách bez jejich vědomí;
 • informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst Camic nebo jiných osob; nebo
 • informací zjevně nepravdivých.

6. Užívání cookies  

6.1 Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk Uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k Elektronickým systémům Camic.
6.2 V rámci Elektronických systémů používá Camic cookies za těmito účely:

 • udržení uživatelské relace; tyto cookies Camic nezbytné k tomu, aby Camic byla při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro Uživatele;
 • základní nastavení Elektronických systémů i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (když např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).

6.3 Elektronické systémy mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které společnosti Camic slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není známa (za předpokladu, že Uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o následující cookies:

 • Google Analytics – Camic používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
 • Visual Website Optimizer – Uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím Visual Website Optimizer na konkrétních webových stránkách zde: http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php;
 • Crazy Egg – pro účely vytváření heatmap (analýza využití stránek Camic);
 • konverzní kódy Sklik – pro účely měření efektivity reklamy na stránky Camic;
 • Google AdWords – Camic může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky Camic, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby Camic. Více informací o reklamách v síti Google je možné získat na http://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/; uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google prostřednictvím http://www.google.com/ads/preferences/?hl=cs.

6.4 V nastavení prohlížeče může Uživatel zakázat používání cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek, zejména pokud jde o účely uvedené v bodě 7.2.

7. Odpovědnost Camic

7.1 Camic jakožto provozovatel Elektronických systémů, který není agenturou práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, negarantuje Uživatelům nalezení vhodné pracovní příležitosti ani trvání případného pracovního nebo obdobného poměru.
7.2 Camic neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Camic. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Camic.

8. Autorská práva a ochranné známky

8.1 Veškerý obsah Elektronických systémů je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím Camic, popřípadě jejích poskytovatelů licence.
8.2 Uživatel není oprávněn užívat Elektronické systémy nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Camic. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronických systémů ze strany Uživatelů.
8.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronických systémech je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Camic jsou zakázány.

9. Rozhodné právo

9.1 Právní vztah mezi Uživatelem a Camic se řídí právem České republiky. Otázky neupravené Podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.

10. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v Elektronických systémech

10.1 Camic prohlašuje, že jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  a v souladu s Všeobecným nařízením o ochraně údajů – Nařízení EU 2016/679 (dále jen jako ,,Nařízení“).
10.2 Camic zpracovává osobní údaje Uživatele souvislosti s registrací uživatele v Elektronickém systému www.lavoro.cz na základě jejich registrace v elektronickém systému pro účely poskytnutí služeb uživateli spočívající v poskytnutí nabídky zaměstnání a pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona, v souvislosti s realizací účelu Elektronického systému.
10.3    Uživatel byl při své registraci v Elektronickém sytému informován o právech vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, zejména:

-o právu vznést u Camic námitku proti zpracování osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na privacy@camic.cz, o právu přístupu k  osobním údajům zpracovávaným ze strany Camic, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné, právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud mám důvodné podezření, že došlo k újmě na mých právech či jinému porušení zákona při zpracování mých osobních údajů.

Další informace o mých právech a zpracování osobních údajů jsou pro mne dostupné v Informacích o zpracování osobních údajů na www.camic.cz.

11. Korespondenční údaje

Korespondenční údaje Camic jsou následující:

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora (Camic)
Husova 159/25, 110 00 Praha 1
tel. 222 015 300

Pro kontaktování Camic elektronickou cestou požijte prosím emailovou adresu: info@camic.cz.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Camic je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek ji Camic Uživateli oznámí v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s ní Uživatel měl objektivní možnost seznámit.
12.2. Každý Uživatel, který uzavře s Camic smlouvu o poskytování služeb, má právo na mimosoudní řešení sporu, který v důsledku takové smlouvy vznikne. Uživatel je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz.
12.3. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 28.5.2018.